"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Център за обучение на адвокати

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.

МИСИЯ
Да съдейства за утвърждаване на независима и професионална адвокатура. Да изгражда и развива европейското самочувствие у практикуващите адвокати, чрез обучение и квалификация.СРЕДСТВА
Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;

Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература;

Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица